نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی در شهر یاسوج با استفاده از سنجش از دور

دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 111-126

10.22111/gaij.2015.2166

دکتر کمال امیدوار؛ مهدی نارنگی فرد؛ حجت الله عباسی