نویسنده = ���������������� �������� ������������
تحلیل اثرات گسترش افقی شهر بر سرمایه‌های اجتماعی مورد شناسی: شهر مراغه

دوره 4، شماره 13، دی 1393، صفحه 53-68

10.22111/gaij.2014.1773

دکتر علیرضا سلیمانی؛ حسن آهار؛ حدیثه قیصری