نویسنده = ������������ �������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. جدایی‌گزینی اجتماعی شهر کامیاران؛ تحلیلی بر شاخص‌های ناهمسانی و انزواگرایی فضایی

دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 1-18

10.22111/gaij.2015.2159

حسن جواهری؛ دکتر حسین حاتمی نژاد؛ دکتر کرامت اله زیاری؛ دکتر احمد پوراحمد