نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روند تغییرات پوشش اراضی شهر اراک دورۀ زمانی 2011 -1973

دوره 6، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 43-54

10.22111/gaij.2016.2439

حمیدرضا تلخابی؛ دکتر پرویز ضیائیان فیروزآبادی؛ دکتر محمد سلیمانی مهرنجانی؛ دکتر احمد زنگانه