نویسنده = ���������������� ����������
تحلیل کاربری سرزمین در بخش مرکزی گیلان با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین

دوره 5، شماره 15، مرداد 1394، صفحه 197-214

10.22111/gaij.2015.2079

دکتر احمد نوحه گر؛ دکتر بهمن جباریان امیری؛ روشنک افراخته