نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و تحلیل ایمنی پارک‌های شهری مورد شناسی: شهر جهرم

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 37-52

10.22111/gaij.2016.2367

دکتر عیسی ابراهیم زاده؛ مجتبی روستا