نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و شناسایی توان‌ها و محدودیت‌های توسعۀ صنعت گردشگری در نواحی مورد شناسی: روستای میمند کرمان

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 75-94

10.22111/gaij.2016.2693

دکتر یوسف قنبری؛ زهرا کاظمی؛ دکتر حمید برقی؛ فاطمه کاظمی اسکری