نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و سنجش شاخص‌های ذهنی کیفیت زندگی شهری (مورد شناسی: منطقۀ ‌6 شهر تهران)

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 107-126

10.22111/gaij.2018.4327

دکتر حسین حاتمی نژاد؛ رشید یوسفی؛ اصغر هاشمی؛ سمیه نوزارع