نویسنده = �������������� ��������
تحلیل فضایی میزان تناسب محیطی شهر شیراز با استفاده از روش مناسبت محیطی

دوره 8، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 123-138

10.22111/gaij.2018.3630

دکتر محمدرضا رضایی؛ دکتر محمود قدیری؛ مسلم شمشیری