نویسنده = ������������ ���������������� �������� ������