نویسنده = �������������� ������������������ ����������
واگرایی شهری و فرایند خروج ساکنان از منطقۀ کلان‌شهری (مورد شناسی: تهران)

دوره 8، شماره 29، دی 1397، صفحه 75-90

10.22111/gaij.2018.4324

دکتر نغمه محمدپورلیما؛ فرشید عالیزاد میناآباد