نویسنده = �������������� ��������������
تبیین نظری مبانی توسعة میان‌افزا و رویکردهای رویه‌ای آن

دوره 7، شماره 23، تیر 1396، صفحه 165-182

10.22111/gaij.2017.3231

امیررضا فرشچین؛ احسان شریفیان؛ دکترمجتبی رفیعیان؛ راضیه رمضانی