نویسنده = ���������� ��������
بررسی ارتباط مکانی بین بارش‌های همرفتی بهاره و توپوگرافی شمال‌ِ غرب ایران

دوره 7، شماره 23، تیر 1396، صفحه 21-38

10.22111/gaij.2017.3222

دکتر محمود خسروی؛ دکتر محسن عباس‌نیا؛ دکتر اسدالله قبادی؛ محسن آرمش