نویسنده = ������������ ������������
تحلیل کیفیت مسکن در محلات 20 گانۀ شهر بیجار با روش آنتروپی و SAW

دوره 6، شماره 19، تیر 1395، صفحه 107-122

10.22111/gaij.2016.2496

دکتر محمدرضا پورمحمدی؛ کیومرث نعیمی؛ فرزانه درویشی