نویسنده = شاهرخ زادولی خواجه
تعداد مقالات: 3
2. سنجش میزان رضایتمندی از پروژه‌های مسکن مهر مورد شناسی: مسکن مهر شهر جدید سهند تبریز

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 149-164

10.22111/gaij.2017.3230

دکتر مسعود صفایی پور؛ شاهرخ زادولی خواجه


3. ارزیابی جابجایی سلولی شاخص‌های کالبدی – اجتماعی در مناطق حاشیه نشین مورد شناسی: حاشیه نشینان شمال شهر تبریز

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 215-232

10.22111/gaij.2016.2377

دکتر اکبر اصغری زمانی؛ دکتر محسن احدنژاد روشتی؛ شاهرخ زادولی خواجه