نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی رابطۀ بین شورای شهر با نظام سیاسی در ایران (تبیین اصول تمرکززدایی اداری در دولت محلی)

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 25-46

10.22111/gaij.2015.1912

رضا الهویردی زاده؛ دکترعلی ولیقلی زاده؛ دکترمهدی صانعی