نویسنده = �������������� ���������� �������� ������ ��������