نویسنده = �������������� ��������������
ارزیابی شاخص‏های مورفوتکتونیک در حوضۀ قانقلی‏ چای

دوره 7، شماره 22، فروردین 1396، صفحه 117-132

10.22111/gaij.2017.3032

دکتر غلام حسن جعفری؛ محمدرضا نوروزی