نویسنده = �������������������� �������� ������ ��������