نویسنده = ������������ �������� ��������
بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت گردشگران مورد شناسی: گنبد سلطانیه

دوره 5، شماره 15، مرداد 1394، صفحه 101-116

10.22111/gaij.2015.2074

دکتر حسین پناهی؛ دکتر داوود بهبودی؛ حمید ذوالقدر؛ علی ذوالقدر