نویسنده = ���������� ���������� �������� ������ ����������
ارزیابی مخروطه‌افکنههای شمال شرق ریوند به عنوان منابع بالقوه سنگدانه و ارتباط آن‌ها با فرایندهای ژئومورفولوژی

دوره 5، شماره 15، مرداد 1394، صفحه 137-154

10.22111/gaij.2015.2076

دکتر شهرام بهرامی؛ دکتر سید محمود فاطمی عقدا؛ کاظم بهرامی؛ محمد معتمدی راد؛ سیما پور هاشمی