نویسنده = ���������������� �������� �������� ������
ارزیابی شاخص‌‌های فضایی-کالبدی شهر مشهد در راستای تبدیل‌شدن به شهر دوستدار سالمند

دوره 5، شماره 15، مرداد 1394، صفحه 177-196

10.22111/gaij.2015.2078

دکتر سید هادی زرقانی؛ دکتر امید علی خوارزمی؛ لیلا جوهری