نویسنده = �������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی عوامل مؤثر بر تحقق شهرهای الکترونیک مورد شناسی: شهر ارومیه

دوره 5، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 233-256

10.22111/gaij.2015.2081

جبار علیزاده اصل؛ دکتر اصغر ضرابی؛ دکتر مسعود تقوایی