نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و شناخت اثر خارخانه بر میزان سرعت باد در مسکن بومی سیستان

دوره 10، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 49-64

10.22111/gaij.2020.5451

ابوالفضل حیدری؛ جمشید داوطلب