نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توسعه کالبدی شهر دامغان بر اساس تکنیک‌های درجه تجمع، ضریب جینی و ضریب آنتروپی

دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 35-54

10.22111/gaij.2015.2161

سجاد فردوسی؛ دکتر تارا سمیری؛ دکتر ایمان طبسی