نویسنده = ���������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت زندگی در سکونتگاههای غیررسمی شهرها مورد شناسی: محلۀ اسلام‌آباد شهر زنجان

دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 75-90

10.22111/gaij.2015.2164

سعید نجفی؛ دکتر محسن احدنژاد؛ دکتر اسماعیل دویران