نویسنده = ������������ ���������� �������� ���� ������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی مورد شناسی: بخش قره پشتلوی شهرستان زنجان

دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 127-144

10.22111/gaij.2015.2167

دکتر ام السلمه بابایی فینی؛ مجید حضرتی؛ ولی الله ربیعی فر