نویسنده = ������������ ���������� �������� ���� ������������