نویسنده = �������� �������������� �������� ������ ��������