نویسنده = ���������� �������� �������������� �������� ��������
هوش فرهنگی جامعه میزبان و تـوسعه گردشگری روستایی مورد شناسی: منطقه رودبار قصران (شهرستان شمیرانات)

دوره 5، شماره 16، مهر 1394، صفحه 201-212

10.22111/gaij.2015.2171

دکتر سعید رضا اکبریان رونیزی؛ دکتر مهدی رمضان زاده لسبوئی