نویسنده = �������������� ���������� ��������
پیش بینی وضعیت آبدهی زاینده‌رود با استفاده از سری‌زمانی مورد شناسی: شرق جلگه اصفهان

دوره 5، شماره 17، بهمن 1394، صفحه 1-18

10.22111/gaij.2016.2267

دکتر صدیقه کیانی سلمی؛ دکتر سید هدایت الله نوری؛ امید صدرزاده خویی