نویسنده = دکتر وکیل حیدری ساربان
تعداد مقالات: 5
4. ارزیابی توانمندی‌های ژئومورفوتوریسمی لندفرم‌ها براساس روش پرالونگ مورد شناسی: استان زنجان

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 63-76

10.22111/gaij.2016.2834

دکتر وکیل حیدری ساربان؛ دکتر محمد حسین فتحی؛ ابراهیم بهشتی جاوید