نویسنده = ������������������������� �������� ������
تحلیل فضای وابستگی و فضاهای پیوستگی منطقۀ آزاد تجاری ـ صنعتی ارس

دوره 5، شماره 17، بهمن 1394، صفحه 51-70

10.22111/gaij.2016.2270

دکتر یاشار ذکی؛ دکتر علی ولیقلی‌زاده؛ دکتر بهادر زارعی