نویسنده = �������������� �������� ��������
ارزیابی تأثیرات کیفیت زندگی بر شهروندان در شهرهای متوسط مورد شناسی: شهرهای بروجرد و کوهدشت

دوره 5، شماره 17، بهمن 1394، صفحه 71-84

10.22111/gaij.2016.2271

دکتر لیلا سلطانی؛ دکتر احمد خادم الحسینی؛ داور امرایی