نویسنده = �������������� �������� ������
پیامدهای کالبدی– فضایی ادغام روستا شهری (نظام مسکن در جماران)

دوره 5، شماره 17، بهمن 1394، صفحه 85-102

10.22111/gaij.2016.2272

رقیه شمسی؛ دکتر حسن افرخته؛ دکتر فرهاد عزیزپور