نویسنده = ���������������� �������� ����������
روند تحول کالبدی- فضایی روستاهای پیرامون شهر کاشان طی دورۀ زمانی 1395-1355

دوره 8، شماره 29، دی 1397، صفحه 19-36

10.22111/gaij.2018.4243

محمدعلی صادقی؛ دکتر عباس سعیدی؛ دکتر رحمت‌الله منشی‌زاده؛ دکتر فرهاد عزیزپور


پیامدهای کالبدی– فضایی ادغام روستا شهری (نظام مسکن در جماران)

دوره 5، شماره 17، بهمن 1394، صفحه 85-102

10.22111/gaij.2016.2272

رقیه شمسی؛ دکتر حسن افرخته؛ دکتر فرهاد عزیزپور