نویسنده = ���� ���������������� �������� ����������