نویسنده = �������������� �������� ��������
شناسایی و تحلیل قابلیت‌های توریستم منطقۀ ارسباران

دوره 5، شماره 17، بهمن 1394، صفحه 131-148

10.22111/gaij.2016.2275

دکتر امید مبارکی؛ مهدی اسلامی