نویسنده = ��������������������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کیفیت زندگی شهری و رابطۀ آن با مشارکت شهروندان در امور شهری مورد شناسی: شهر نقده

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 227-246

10.22111/gaij.2016.2280

دکتر حسن اسماعیل‌زاده؛ شمسی صالح پور؛ یعقوب اسماعیل‌زاده