نویسنده = �������������� �������� ������������
ارزیابی توان منطقۀ حفاظت شده قرخود برای گردشگری گسترده و متمرکز

دوره 6، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 53-68

10.22111/gaij.2016.2368

مجتبی قدیمی؛ دکتر منصوره ملکیان؛ دکتر علیرضا سفیانیان