نویسنده = ���������������� �������� ������������
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل عوامل جغرافیایی مؤثر بر معیشت خانوار در سکونتگاه‌های روستایی مورد شناسی: شهرستان قصرقند

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 85-96

10.22111/gaij.2016.2370

دکتر فرامرز بریمانی؛ هادی راستی؛ اسلام رئیسی؛ مسعود محمد زاده