نویسنده = ������������ ����������������
شبیه‌سازی نقش دریای خزر بر وقوع بارش‌های منطقه‌ای در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 6، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 153-168

10.22111/gaij.2016.2374

میثم کارخانه؛ دکترعباس مفیدی؛ دکترآذر زرّین