نویسنده = ���������� ������������ �������� ��������
ارزیابی جابجایی سلولی شاخص‌های کالبدی – اجتماعی در مناطق حاشیه نشین مورد شناسی: حاشیه نشینان شمال شهر تبریز

دوره 6، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 215-232

10.22111/gaij.2016.2377

دکتر اکبر اصغری زمانی؛ دکتر محسن احدنژاد روشتی؛ شاهرخ زادولی خواجه