نویسنده = ������������ �������� ��������
ارزیابی راهبرد توانمندسازی حاشیه‌نشینان در بهسازی شهر زابل

دوره 7، شماره 23، تیر 1396، صفحه 127-148

10.22111/gaij.2017.3229

دکتر خدارحم بزی؛ دکتر اکبر کیانی؛ عبدالغنی صفرزائی


کاربرد سیستم استنتاج فازی در زمینه سنجش توسعه انسانی مورد شناسی: شهرستان پارس‌آباد

دوره 6، شماره 19، تیر 1395، صفحه 1-16

10.22111/gaij.2016.2436

دکتر اکبر کیانی؛ وحید پاسبان عیسی لو؛ احد بدلی؛ رضا کانونی