نویسنده = ������������ �������� �������������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توزیع فضایی خدمات بهداشتی- درمانی و ارائۀ الگوی توزیع بهینه مورد شناسی: استان خوزستان

دوره 6، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 71-90

10.22111/gaij.2016.2494

دکتر کرامت‌اله زیاری؛ مصطفی صفایی‌رینه؛ محمود آروین