نویسنده = ������������������ �������� ��������������
تئوری شهر هوشمند و ارزیابی مؤلفه‌های زیرساختی آن در مدیریت شهری مورد شناسی: شهرداری تبریز

دوره 8، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 197-216

10.22111/gaij.2018.3634

دکتر شهریور روستایی؛ دکتر محمدرضا پورمحمدی؛ حکیمه قنبری


تحلیل کیفیت مسکن در محلات 20 گانۀ شهر بیجار با روش آنتروپی و SAW

دوره 6، شماره 19، تیر 1395، صفحه 107-122

10.22111/gaij.2016.2496

دکتر محمدرضا پورمحمدی؛ کیومرث نعیمی؛ فرزانه درویشی