نویسنده = ���������� �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. سنجش میزان رضایتمندی از پروژه‌های مسکن مهر مورد شناسی: مسکن مهر شهر جدید سهند تبریز

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 149-164

10.22111/gaij.2017.3230

دکتر مسعود صفایی پور؛ شاهرخ زادولی خواجه


2. ارزیابی و اولویت‌بندی شاخص‌های توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل تحلیل شبکه ANP مورد شناسی: مناطق شهر زنجان

دوره 6، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 143-160

10.22111/gaij.2016.2499

دکتر مسعود صفایی پور؛ سمیرا مرادی مفرد؛ محمدرضا امیری فهلیانی