نویسنده = ���������� �������������� �������� ������������������