نویسنده = ���������� �������� �������� ��������
گسلش فعال در طول گسل تبریز (شمال غرب ایران)

دوره 6، شماره 19، تیر 1395، صفحه 201-216

10.22111/gaij.2016.2547

مجتبی مهرپویان؛ محسن جامی؛ دکتر محمد مهدی خطیب؛ نازنین سرحدی