نویسنده = ������������������ �������� ��������������
بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی مورد شناسی: قائم‌شهر

دوره 6، شماره 20، مهر 1395، صفحه 95-108

10.22111/gaij.2016.2694

دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد؛ دکتر اسدالله دیوسالار؛ صابر میرابی