نویسنده = ������������ �������� �����������������
بررسی و تحلیل تغییر نوسانات دبی و بارش حوضۀ ‌مند

دوره 6، شماره 20، مهر 1395، صفحه 129-140

10.22111/gaij.2016.2696

دکتر غلام‏حسن جعفری؛ مهدی دوستکامیان